Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025