Tài liệu: Bác Hồ với Tuyên Quang

Tài liệu: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang